Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Chmielna 71/75, 80-748  (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres kontakt@obrotni.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Ochrona danych osobowych

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Obrotni Nieruchomości spółka z o.o. Gdańsk (80-833) ul. Mariacka 21-22/3 (Administrator danych osobowych) w następującym zakresie i celach wskazanych poniżej:

  1. a) świadczenia na jego rzecz przez Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dotyczących ww. nieruchomości – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, stan cywilny,
  2. b) marketingowym – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: kontakt@obrotni.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Klient potwierdza, że ma świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody w zakresie wskazanym w punkcie 1 podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią następujące przepisy RODO:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. b) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania łączącej Strony Umowy,
  2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. po wygaśnięciu niniejszej Umowy, w szczególności zaś jej rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia.

4. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Obrotni Nieruchomości spółka z o.o. dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych w celach archiwizacyjnych.

5. Klient ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.

6. Ponadto, Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 1 lit. b).

7.Klient Wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wskazanych w punkcie 1 administratorom danych osobowych współpracujących z Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w celu prezentacji oferty sprzedaży/ wynajmu jego nieruchomości przez innych administratorów danych osobowych.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2OO2 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2OO2 r. Nr 144, poz. 12O4 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej, informacji marketingowych od Obrotni Nieruchomości spółka z o.o.

9.Wyrażam zgodę na używanie przez Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu komórkowego), których jestem użytkownikiem do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2OO4 rok. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U 2OO4 nr 171 poz. 18OO).

1O. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2O16/679 z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z O4.O5.2O16 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.”